ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η άδεια χρήσης των Γραφημάτων που δίνεται σε έναν Εκδότη προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν σε μια Επιτρεπόμενη Έκδοση υπόκειται στους κάτωθι όρους και την πληρωμή ενός Συμφωνημένου Αντιτίμου.

ΧΡΗΣΗ: Τα γραφήματα μπορούν να αναπαραχθούν όπως ακριβώς παρουσιάζονται, μεταφρασμένα ή τροποποιημένα, ή στοιχεία τους να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός νέου γραφήματος. Τα γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον κάτοχο Εκδότη στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης των γεγονότων.Δίνοντας το δικαίωμα για αναπαραγωγή, μετάφραση ή μετατροπή των γραφημάτων δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παραχωρούνται και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η αναγγελία του ονόματος του δημιουργού είναι απαραίτητη σε κάθε ένα γράφημα του πρακτορείου που δημοσιεύεται. Η υπογραφή πρέπει να είναι όπως ακριβώς στα γραφήματα που παρέχονται, δηλαδή “igraphics.gr”. Αν το γράφημα έχει τροποποιηθεί  από τον  Εκδότη, τότε αυτό πρέπει να υποδηλώνεται στην υπογραφή, για παράδειγμα “igraphics.gr/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ”. Η υπογραφή μπορεί να είναι συντετμημένη,πχ.“igr”, μόνο όταν η έλλειψη χώρου κάνει αδύνατη την ύπαρξη της ολοκληρωμένης υπογραφής ή όταν η υπογραφή υποδηλώνει τη χρήση ενός μόνο στοιχείου, είτε μόνου του είτε περιεχόμενου σε ένα μεγαλύτερο γράφημα. Στις εκδόσεις οι ειδοποιήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όπου είναι απαραίτητες ούτως ώστε να γίνεται σαφές ότι περιεχόμενο όπως τα γραφήματα είναι διαθέσιμα μόνο σε άτομα για προσωπική-μη εμπορική χρήση και ότι όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Τα γραφήματα μπορούν να αποθηκευθούν και να αντιγραφούν  μόνο για να πραγματοποιηθεί  η επιτρεπόμενη χρήση και χρησιμοποιούμενα μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου της σύμβασης. Οι εκδότες επιτρέπεται να διατηρούν αρχεία μόνο των γραφημάτων που έχουν εκδώσει υπό τον όρο ότι αυτά δε θα επαναχρησιμοποιηθούν  εντός διαφορετικού πλαισίου. Όλα τα υπόλοιπα αντίγραφα των γραφημάτων πρέπει να διαγράφονται από οποιαδήποτε αποθηκευτική συσκευή μετά το πέρας 3 μηνών αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Γραφήματα, ονόματα χρήστη ή κωδικοί που παρέχονται από το igraphics.gr πρέπει να διατηρούνται  εντός των εγκαταστάσεων του Εκδότη και να μην αντιγράφονται, αναπαράγονται, διακινούνται, μεταδίδονται, επικοινωνούνται, μεταφέρονται, εκχωρούνται, μεταβιβάζονται, εκμισθώνονται, πωλούνται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιούνται σε τρίτο εκτός εάν υπάρχει ειδική γραπτή συμφωνία.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 • “Συμφωνημένο Αντίτιμο”: Το αντίτιμο συμφωνείται ανάμεσα στον Εκδότη και το igraphics.gr ή κάποια εναλλακτική εταιρεία που ενεργεί για λογαριασμό του πρακτορείου. Οι συμβάσεις θα πρέπει να είναι είτε γραπτές και υπογεγραμμένες από τις δύο πλευρές σαν επιβεβαίωση της συμφωνίας τους,είτε υπό μορφή τιμολογίου στο οποίο η άδεια χρήσης εξαρτάται από την καταβολή του συμφωνημένου αντιτίμου και οι όροι προσδιορίζονται στο τιμολόγιο.
 • “Εκδότης”: Η εταιρεία ή το πρόσωπο που πληρώνει το αντίτιμο της άδειας χρήσης και είναι υπεύθυνο για την αδειοδοτημένη έκδοση.
 • “Αδειοδοτημένη Έκδοση”: Η έκδοση ή οι εκδόσεις στις οποίες τα γραφήματα με άδεια χρήσης μπορούν να αναπαραχθούν, όπως ορίζεται από το ΜΜΕ, τον τίτλο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, την κυκλοφορία, τη γλώσσα, την χώρα έκδοσης. Ό,τι προσδιορίζεται ως έντυπη έκδοση περιλαμβάνει και το πανομοιότυπο αντίγραφο που είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, είτε στο διαδίκτυο είτε σε αποθηκευτικά μέσα όπως cd ή dvd.Oι εκδόσεις επιτρέπεται να κρατήσουν οποιαδήποτε έσοδα έλαβαν για φωτοαντίγραφα σελίδων,περιλαμβανομένων και των γραφημάτων,στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης των γεγονότων από τον Εκδότη.  
 • “Γράφημα”: Για τους σκοπούς αυτής της σύμβασης ο όρος Γράφημα περιλαμβάνει τα γραφήματα όπως παρέχονται, τα επιμέρους στοιχεία, λέξεις και κωδικοποίηση που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία και με τα οποία είναι άμεσα συσχετιζόμενα, κάθε αναδιάταξη, τροποποίηση ή μετάφραση που βασίζεται πάνω σε αυτά ασχέτως της μορφής ή του μέσου στο οποίο τα γραφήματα παρέχονται, ή αποθηκεύονται  ή αντιγράφονται..
 • “Νομική Ευθύνη Εκδότη”: Οι Εκδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν  ότι τα γραφήματα όπως χρησιμοποιούνται  δεν παραβιάζουν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, αρχή, περιορισμό ή σύμβαση της τοπικής αγοράς. Συμφωνούν να αφαιρέσουν ένα Γράφημα από μια ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε παρόμοια περιοδική έκδοση εντός 24 ωρών αν για εύλογο λόγο τούτο ζητηθεί από το igraphics.gr. Συμφωνούν να αποζημιώσουν το igraphics.gr για κάθε απώλεια που υφίσταται εξαιτίας της αμέλειας του Εκδότη να συμμορφωθεί με τους όρους αυτής της συμφωνίας. Συμφωνούν να ειδοποιήσουν άμεσα το igraphics.gr σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τα Γραφήματα.
 • Νομική Ευθύνη Πρακτορείου”:Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι βέβαιο ότι τα Γραφήματα είναι κατάλληλα για την επιτρεπόμενη χρήση καθώς και ότι έχουν αποκτηθεί όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης από τρίτους. Το igraphics.gr συμφωνεί να απαντά όσο το δυνατόν γρηγορότερα  σε προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με τα Γραφήματα και σε καμία περίπτωση δεν είναι νομικά υπεύθυνο για απώλειες ή καταστροφές στον Εκδότη που προέρχονται από την καθυστέρηση ή τη μη παράδοση ή τη χρήση οποιουδήποτε Γραφήματος συμπεριλαμβανομένων τεχνικών παραγόντων όπως οι ιοί, ή πτώση τάσης ή βλάβη του συστήματος του Εκδότη.
 • “Νόμος”: Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του igraphics.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.Το igraphics.gr διατηρεί το δικαίωμα να κάνει λογικές, επουσιώδεις τροποποιήσεις στην παρούσα συμφωνία οποτεδήποτε έχοντας προειδοποιήσει τον Εκδότη 30 μέρες πριν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του igraphics.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020

ΕΙΣΟΔΟΣ

 1. 1 Τα «κουρέματα» χρέους παγκοσμίως από το 1970 έως σήμερα

  Interactive

  Ανατρέχοντας ιστορικά στο παρελθόν της ανθρώπινης ιστορίας, οι κρίσεις χρέους, οι στάσεις πληρωμών, τα οικονομικά «κουρέματα» και οι επαναδιαπραγματεύσεις κρατικών χρεών αποδεικνύονται τόσο παλιές, όσο και ο δημόσιος δανεισμός. Η πρώτη περίπτωση ελεγχόμενης χρεοκοπίας καταγράφεται στην Αρχαία Ελλάδα το 454 π.χ., όταν δέκα από τις δεκατρείς πόλεις-κράτη της Δηλιακής Συμμαχίας, που είχαν προχωρήσει σε δανεισμό από το Ναό της Δήλου, δήλωσαν αδυναμία αποπληρωμής του χρέους και κήρυξαν την πρώτη επίσημη στάση πληρωμών στην παγκόσμια ιστορία, ενώ οχτώ εξ αυτών ζήτησαν επαναδιαπραγμάτευση των όρων δανεισμού.

 2. 2 Εχουν σχέση οι ταραχές στο Λονδίνο με την ανεργία και τη φτώχεια;

  Interactive

  Παίρνοντας τα γεωγραφικά δεδομένα της ανεργίας αλλά και των ατόμων κάτω των 25 ετών που αιτούνται επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας στο Λονδίνο και βάζοντάς τα σε ένα χάρτη μαζί με τα σημεία των ταραχών που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες φτάνει κανείς εύκολα σε αποκαλυπτικά συμπεράσματα για το οικονομικό προφίλ των συμμετεχόντων.

 3. 3 Πόσο πιθανό είναι ένα «ντόμινο» στην παγκόσμια οικονομία

  Interactive

  Τα πρώτα σημάδια μετάδοσης της ελληνικής κρίσης χρέους σε ολόκληρη την Ευρωζώνη έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη Ιουνίου. Μεσολάβησαν οι πανηγυρισμοί για την επίτευξη της συμφωνίας στήριξης της Ελλάδας από την ΕΕ στις 21 Ιουλίου και ο πρόσκαιρος καθησυχασμός των αγορών, για να επανέλθει έπειτα από μόλις 15 ημέρες η εκ νέου εκτόξευση των αποδόσεων των Ιταλικών και Ισπανικών ομολόγων, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για μεταφορά της κρίσης στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης.

 4. 4 Ντόμινο λουκέτων σε διαφημιστικές φέρνει το Alter

  Interactive

  Η δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει υποπέσει το τηλεοπτικό κανάλι Alter φαίνεται να επιφέρει σε αδιέξοδο μεγάλο αριθμό διαφημιστικών εταιρειών, πολλές εκ των οποίων κινδυνεύουν με λουκέτο, εξαιτίας των ανοιγμάτων που είχαν πραγματοποιήσει προς αυτό.

 5. 5 Oι απώλειες των αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν

  Interactive

  Με αρνητικό ρεκόρ 368 νεκρών αμάχων πολιτών κλείνει ο μήνας Μάιος για το Αφγανιστάν, 18 περισσότεροι από τον μέχρι πρότινος πιο βίαιο μήνα του 2010, τον Αύγουστο. 82% των νεκρών αποδίδονται σε επιθέσεις των Ταλιμπάν και μόλις 12% σε Νατοϊκές επιθέσεις σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

  Η κατάσταση στη χώρα μετά τον θάνατο του Μπιν Λάντεν παραμένει κρίσιμη και οι προσπάθειες των Αμερικανών να προσεγγίσουν τους Ταλιμπάν για περαιτέρω συμφωνία αποβαίνουν άκαρπες, αφού μόλις 1.700 από τους 40.000 δέχθηκαν να μπουν σε διάλογο.

  Παρ' όλα αυτά, οικονομικοί κυρίως λόγοι κάνουν τον πρόεδρο Ομπάμα να προτείνει πρόγραμμα σταδιακής αποχώρησης των στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή και να επιχειρείεί να τερματίσει τον μεγαλύτερης διάρκειας πόλεμο στην ιστορία της Αμερικής.

 1. 1 Η εξέλιξη της μέσης θερμοκρασία ανά περιοχή

  Interactive

  Το βρετανικό Met Office έδωσε στη δημοσιότητα δεδομένα από 1300 μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τα οποία επαληθεύονται οι εκτιμήσεις για άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Απομονώσαμε και σας παρουσιάζουμε τα δεδομένα που αντιστοιχούν στη χώρα μας. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή της Μακεδονίας).

 2. 2 Πειρατεία σε ελληνικό δεξαμενόπλοιο

  Ελλάδα

  Από εννέα ένοπλους Σομαλούς κατελήφθει το πρωί της Κυριακής το με ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Maran Centaurus. Το πλήρωμα του πλοίου αποτελείται από 28 ναυτικούς, εκ των οποίων οι 9 είναι Ελληνες. Οι υπόλοιποι είναι ένας Ρουμάνος, δύο Ουκρανοί και 16 Φιλιππινέζοι και όλοι είναι καλά στην υγεία τους όπως διαβεβαίωσε ο υποπλοίαρχος που επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

 3. 3 Χρέος Ελλάδας σε χρυσό

  Ελλάδα

  To χρεός της χώρας μας 298 δις. ευρώ είναι ευθεία δυσανάλογο με το αποθεματικό μας σε χρυσό, ενώ θα μπορούσε να περιγραφεί με 1,8 φορές τον πύργο του Άιφφελ σε χρυσό, είτε με το συνολικό αποθεματικό σε χρυσό των ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία μαζί.

 4. 4 Οι νέες τεχνολογίες γεννάνε συγγραφείς

  Διεθνή

  Αν ο σχεδόν καθολικός αλφαβητισμός αποτελεί κεντρικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού, η σχεδόν καθολική ικανότητα και δυνατότητα του καθένα να είναι συγγραφέας, αναμένεται να χαρακτηρίσει τον επόμενο πολιτισμό της ανθρωπότητας.

 5. 5 Ενταση με πυρά στην Κορέα

  Διεθνή

  Δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανταπέδωσαν τα πυρά πυροβολικού που εξαπέλυσε ο στρατός της Βόρειας Κορέας σε ύδατα που βρίσκονται κοντά σε διαμφισβητούμενη περιοχή στην μεθόριο, μετέδωσε το νοτιοκορεάτικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη στρατιωτική πηγή.